SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” PRIVĀTUMA POLITIKA

Saturs

1. Mērķis
2. Nolikumā lietotie saīsinājumi
3. Informācija par personas datu apstrādi mājaslapā
4. Personas datu pārzinis un apstrādātājs
5. Personas datu apstrādes nolūki un izmantošana
6. Personas dati, kurus Uzņēmums apkopo
7. Personas datu apstrādes pamats un termiņš
8. Uzņēmuma sīkdatņu politika
9. Uzņēmums tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu saraksts
10.  Sīkdatņu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi
11.  Noslēguma noteikumi

1. Mērķis

1.1.Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, tiesisko pamatu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā.

2. Nolikumā lietotie saīsinājumi

2.1. Mājaslapa – tīmekļa vietne dobelesautobusuparks.lv.

2.2. Datu regula – Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām (turpmāk – Datu regula).

2.3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.4. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – Klients).

2.5. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES AUTOBUSU PARKS” (turpmāk – Uzņēmums).

2.6. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vārdā apstrādā personas datus.

2.7. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

2.8. Klienta piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

2.9. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu Uzņēmuma mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

3. Informācija par personas datu apstrādi mājaslapā

3.1. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, ka tīmekļa vietnē www.dobelesautobusuparks.lv (turpmāk – mājaslapa) tiek vākti dati par mājaslapas apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju tīmekļa vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir mājaslapa un kā uzlabot tās lietošanu.

3.2. Ar šo Privātuma politiku Uzņēmums sniedz informāciju mājaslapas apmeklētājiem par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, tiesībām saistībā ar veikto personas datu apstrādi.

3.3. Uzņēmums apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

3.3.1. Datu regulas prasībām;

3.3.2. Citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

3.3.3. Saskaņā ar šo Privātuma politiku.

4. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

4.1. Personas datu pārzinis un apstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas Nr. 45103001156, juridiskā adrese: Uzvaras iela 12, Dobele, LV-3701.

4.2. Nododot savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei.

4.3. Šajā Privātuma politikā ar “personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

5. Personas datu apstrādes nolūki un izmantošana

5.1. Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši “Fizisko personu datu aizsardzības likumam” Uzņēmums var izmantot Jūsu personas datus, var papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu Uzņēmuma rīcībā esošu informāciju.

5.2. Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši “Fizisko personu datu aizsardzības likumam”, Uzņēmums var Jums sūtīt informāciju par produktiem, pakalpojumiem, speciāliem piedāvājumiem, akcijām un citu informāciju, ko uzskata par Jūs interesējošu.

5.3. Uzņēmums var nodot Jūsu personas datus citām kompānijām, kas veic mājaslapas administrēšanu. Uzņēmums nedos atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasa veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

5.4. Privātuma politika var tikt mainīta, tāpēc iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

6. Personas dati, kurus Uzņēmums apkopo

6.1. Uzņēmums apstrādātās Klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus pakalpojumus Klients vēlas izmantot.

6.2. Uzņēmums apstrādāto Klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

6.2.1. Klienta personas datu apstrāde autobusa nomas pasūtījuma formēšanas laikā. Formējot pasūtījumu atbilstoši Klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus Klienta personas datus: pasūtītājs, kontakttālrunis, e-pasta adrese (lai pieteikums tiktu veiksmīgi nosūtīts Pārzinim, mājaslapas apmeklētājam obligāti nepieciešams aizpildīt laukus “pasūtītājs” un “e-pasta adrese”.).

6.2.2. Klienta personas datu apstrāde pielāgotā transporta pasūtīšanas pieteikuma formēšanas laikā. Formējot pieteikumu atbilstoši Klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus Klienta personas datus: kontakttālrunis (lai pieteikums tiktu veiksmīgi nosūtīts Pārzinim, mājaslapas apmeklētājam obligāti nepieciešams aizpildīt laukus “kontakttālrunis”.).

6.2.3. Klienta personas datu apstrāde saņemot jautājumus, atsauksmes, ierosinājumus. Formējot jautājumu, atsauksmi vai ierosinājumu atbilstoši Klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus Klienta personas datus: vārds un e-pasta adrese (lai jautājums/i, ierosinājums/i, atsauksme/es tiktu veiksmīgi nosūtīts Pārzinim, mājaslapas apmeklētājam obligāti nepieciešams aizpildīt laukus “vārds” un “e-pasta adrese”.).

6.2.4. Klienta personas datu apstrāde mārketinga nolūkos. Uzņēmums publicitātes veicināšanai ekskursiju, tūrisma braucienu, sporta un deju izbraukumu u.tml. laikā var veikt fotografēšanu. Uzņēmums var apstrādāt šādus Klienta personas datus: fotoattēls.

7. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

7.1. Uzņēmuma veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

7.1.1. Klienta piekrišana – Klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka Klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Kā arī Klients personīgi pats izvēlas un apstiprina kādus personas datus viņš vēlas sniegt personas datu apstrādei.

7.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, Uzņēmums ir tiesīgs no Klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

7.1.3. Veicot autobusu vai auto nomas pasūtījumu, ja tiek plānots publicitātes veicināšanas nolūkos veikt fotografēšanu, Uzņēmums līgumā ietver norādi par fotografēšanu pasūtījuma brauciena laikā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta Klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

7.1.4. Dobeles autoostas teritorijā, kas ietver sevī Dobeles autoostas ēku, laukumu un tai pieguļošo teritoriju tiek veikta videonovērošana.

8. Uzņēmuma sīkdatņu politika

8.1. Mājaslapā uzņēmums izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā. Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu mājaslapai atcerēties apmeklētāja izvēli.

8.2. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi tīmekļa vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājaslapu. Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu tīmekļa vietni – veidotu apmeklētājiem mājaslapu lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu.

8.3. Uzņēmums neizmanto sīkfailus vai citas izsekošanas tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju no Jūsu datora vai izvietotu informāciju Jūsu datorā vai citā ierīcē, ar kuras palīdzību apmeklējat Vietni, vai lai izsekotu Jūsu tiešsaistes darbības, kad neatrodaties Uzņēmuma mājaslapā.

8.4. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org.

8.5. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā.

8.6. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai www.tools.google.com. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta mājaslapa, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

8.7. Uzņēmuma tīmekļa vietnē izmanto šādas sīkdatnes (sīkfailu tipi):

8.7.1. Sesijas sīkfaili – tiek iestatīti uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.

8.7.2. Pastāvīgie sīkfaili – tiek saglabāti un iestatīti lietotāja datorā uz noteiktu laiku un tiek izmantoti atkārtoti apmeklējot Vietni.

8.7.3. Trešo pušu sīkfaili tiek iestatīti, lai nodrošinātu satura attēlošanu no citām vietnēm.

9. Uzņēmums tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu saraksts

9.1 Mājaslapā izmantotie sīkfaili:

9.1.1. Google Analytics sīkfails tiek izmantots, lai atsķirtu lietotājus Vietnē. Google Analytics ir analītisks rīks, kas palīdz vietnes vai aplikācijas īpašniekiem saprast, kā tiek lietotas viņu vietnes. Tas var tikt panākts ar sīkdatņu komplekta lietošanu, lai savāktu informāciju par vietnes izmantošanas statistiku, bez lietotāju identifikācijas. Google Analytics atbalsta divas JavaScript bibliotēkas (atzīmes), lai izmērītu vietnes lietošanu: analytics.js un ga.js. Google Analytics neuzglabā nekādus personas datus par vietnes lietošanu.
Datu glabāšanas laiks – sīkfaili tiek glabāti 2 gadus.

9.1.2. Facebook sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu reģistrēšanos ar Facebook pasi komentāru sadaļā, kā arī lai vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar rakstiem savā Facebook profilā.
Datu glabāšanas laiks – sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.

10. Sīkdatņu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi

10.1. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

10.2. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

10.3. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Nolikums stājas spēkā ar 2020. gada 23. jūliju.

11.2. Uzņēmuma Darbinieku pienākums ir zināt Uzņēmuma privātuma politikas nolikumu.

11.3. Nolikums publiski pieejams tīmekļa vietnes www.dobelesautobusuparks.lv sadaļas “Par mums” apakšsadaļā “Privātuma politika”.

11.4. Nolikums ir pieejams SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” lietvedībā.

Nolikuma izstrāde pabeigta 2020. gada 23. jūlijā.